Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

PROJEKT: “Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby w zakresie przygotowania opiekunów dzieci i młodzieży do tworzenia bezpiecznego, wspierającego środowiska dla podopiecznych przeżywających trudności emocjonalne. Głównym celem projektu jest wspieranie więzi między dorosłym a dzieckiem czy nastolatkiem, wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze codziennego funkcjonowania w szkole i w domu. 

 Pierwszymi najważniejszymi opiekunami dzieci są rodzice i to oni mają możliwość obserwowania swoich dzieci z uwzględnieniem ich funkcjonowania na przestrzeni lat. Drugim ważnym środowiskiem wychowawczym jest szkoła, w której dzieci i młodzież spędzają dużo czasu.
To w szkole kadra wychowawcza ma możliwość obserwowania i zauważania sygnałów nieprawidłowego rozwoju oraz objawów zaburzeń, które mogą być bardziej widoczne na tle grupy rówieśniczej, niż w domu.  Dlatego wiedza i umiejętności opiekunów (personelu tych placówek) związane z rozpoznawaniem zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz reagowaniem w sytuacjach kryzysowych stanowią ważny element w łańcuchu pomocy. Wyposażeni w wiedzę nauczyciele i wychowawcy będą edukować rodziców uczniów na tematy dotyczące zdrowia psychicznego, tak aby wspólnie budować klimat wsparcia, akceptacji i bezpieczeństwa dla młodych ludzi.

Wydaje się istotne aby rodzice oraz kadra szkolna budowali koalicję na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wzajemnie uzupełniając swoje działania.

Połączenie tych dwóch środowisk, wzajemne zrozumienie ról i celów czy wspólne omawianie konkretnych problemów poprzez konsultacje na temat rozwoju dziecka pozwolą na osiągnięcie celów projektu.

Zapraszamy zatem nauczycieli, wychowawców mazowieckich placówek oświatowych do udziału w zajęciach szkoleniowych. Mamy dla Państwa zaplanowane 60 h zajęć szkoleniowych (6 dni po 10 h) w grupach piątkowej lub sobotniej, od października 2023 do kwietnia 2024.  Tematyka zajęć:

  1. Rozwój psychospołeczny dziecka do 6 r.ż. Zaburzenia rozwoju w okresie wczesnodziecięcym.
  2. Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychiczne wieku dojrzewania.
  3. Najczęstsze problemy okresu rozwojowego: autoagresja, zachowania samobójcze.
  4. Nowe zjawiska w relacjach z młodzieżą. Dysforia płciowa i problemy tożsamości.
  5. Kompetencje komunikacyjne sprzyjające budowaniu relacji z nastolatkiem.
  6. Budowanie współpracy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pomiędzy opiekunami i rodzicami poprzez m.in prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców uczniów, wychowanków.

Ważnym elementem szkolenia jest przeprowadzenia przez uczestników szkolenia zajęć psychoedukacyjnych dla min 10 rodziców, w oparciu i scenariusz i prezentację otrzymaną na zajęciach.
Oprócz tego rodzice i opiekunowie ze szkół biorących udział w projekcie będą mogli korzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami w sprawach dotyczących problemów rozwojowych i wychowawczych ich dzieci.

Zespół szkolący:

Agnieszka Czechowska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka PTP, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Łukasz Szostakiewicz – lekarz, specjalista psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży

Justyna Urbańska – Grosz – psycholog, kliniczny, psychoterapeutka, doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu medycznego

Maria Depta – dramaterapeutka, arteterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych PTP, superwizorka metody dramy Drama Way

Martyna Pawłowska – pedagog, psychoterapeutka systemowa, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży